سفیداب روی

سفیداب روی قبلا بارها گفته بودم سفیداب روی خالص به شکل پودر ریز سفید رنگ هست اما مدنی هست که پودرهای ریز سفید رنگی وارد بازار شده که یا سفیداب روی  نیستند اصلا یا اینکه ناخالصند بنابراین یجورایی باید بگم یهیچ عنوان ظاهر و شکل تعیین کننده ی خلوص نیستاز طرفی بارها ازم سوال می … ادامه خواندن سفیداب روی